Polityka prywatności

1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony Państwa danych osobowych w związku z prowadzeniem dowolnie wybranych spraw związanych z działalnością Firmy Projektowo-Usługowo-Handlowo-Wdrożeniowej „PROJEKT” s.c. Mirosław Wojnar, Grzegorz Wojnar oraz zasady funkcjonowania serwisu internetowego projekt-krosno.pl, w tym dotyczące Plików Cookies.

2. Administratorem Państwa danych osobowych są wspólnicy PROJEKT s.c. z siedzibą w Krośnie przy ul. Czajkowskiego 55, 38-400 Krosno, NIP: 6842302087, REGON: 371100240, a to Mirosław Wojnar oraz Grzegorz Wojnar działający jako współadministratorzy danych osobowych.

3. W zakresie danych osobowych należy kontaktować się pisemnie pod adresem 38-400 Krosno, ul. Czajkowskiego 55 lub w wiadomości elektronicznej na adresem e-mail: projekt_krosno@post.pl

4. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi - ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.

5. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie:

 • a. wyrażanej przez Państwa zgody, w tym zgody wyrażonej w sposób dorozumiany
 • b. wykonywania zawartej umowy w ramach działalności gospodarczej PROJEKT s.c. oraz czynności zmierzających do jej zawarcia
 • c. w przypadkach, gdy jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora
 • d. w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych

6. Państwa dane osobowe są gromadzone niezbędnym zakresie w celu zawarcia umów, realizacji zawartych umów, zamówień, dostaw, płatności, odpowiedzi na zapytania ofertowe, na potrzeby rekrutacji oraz każdej dowolnej sprawie wchodzącej w zakres prowadzenia interesów z Firmą Projektowo-Usługowo-Handlowo-Wdrożeniową „PROJEKT” s.c. Mirosław Wojnar, Grzegorz Wojnar.

7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia:

 • a. żądanie wglądu do danych i wydania ich kopii
 • b. żądanie sprostowania danych
 • c. żądanie ograniczenia przetwarzania,
 • d. sprzeciw wobec przetwarzania danych
 • e. skarga do organu ochrony danych osobowych - Prezesa Urzędu Danych Osobowych

8. Mają Państwo prawo do żądania usunięcia przetwarzanych danych („Prawo bycia zapomnianym”) jeśli jeden z poniższych warunków zostanie spełniony:

 • a. dane przestały być niezbędne do realizacji celu, w jakim zostały zebrane lub są przetwarzane
 • b. cofnęliście Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych i jednocześnie nie istnieją podstawy prawne, aby kontynuować przetwarzanie
 • c. sprzeciwiliście się Państwo przetwarzaniu i jednocześnie nie istnieją podstawy prawne, aby kontynuować przetwarzanie
 • d. sprzeciwiliście się Państwo przetwarzaniu danych osobowych na potrzeby i w zakresie marketingu bezpośredniego
 • e. przetwarzanie w inny sposób nie jest lub nie było zgodne z RODO lub innymi przepisami prawa

9. Państwa dane osobowe nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych, wyłączając realizację obowiązków podatkowych oraz prawnych, które mogą wymagać przetwarzania Państwa danych osobowych na żądanie uprawnionych organów i sądów oraz podmiotów współpracujących z Firmą Projektowo-Usługowo-Handlowo-Wdrożeniową „PROJEKT” s.c. Mirosław Wojnar, Grzegorz Wojnar w zakresie niezbędnym dla wykonania zleconych przez Państwa usług i zawartych umów.

10. Odbiorcą Państwa danych osobowych są wspólnicy Firmy Projektowo-Usługowo-Handlowo-Wdrożeniowej „PROJEKT” s.c. - Mirosław Wojnar oraz Grzegorz Wojnar. Dostęp do Państwa danych mają tylko upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Firmy Projektowo-Usługowo-Handlowo-Wdrożeniowej „PROJEKT” s.c. Mirosław Wojnar, Grzegorz Wojnar, którzy mają obowiązek zachowania poufności takich danych.

11. Mają Państwo prawo do żądania usunięcia przetwarzanych danych („Prawo bycia zapomnianym”) jeśli jeden z poniższych warunków zostanie spełniony:

 • a. w przypadku danych osobowych niezbędnych dla zawierania i wykonywania umów dane przetwarzane będą przez czas potrzebny na zawarcie umów i ich wykonywanie, aż do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z tychże umów lub z czynności zmierzających do zawarcia umów określonych w obowiązujących przepisach
 • b. w przypadku danych osobowych niezbędnych do celów podatkowych i rozliczeniowych do czasu wynikającego z przepisów obowiązujących

12. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności, w tym z powodu zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały

13. Pliki Cookies

 • a. czym są Cookies?

Pliki Cookies (HTTP Cookies, Cookie, ang. ciasteczka) to pliki tekstowe wymieniane pomiędzy przeglądarką internetową Użytkownika, a serwisem internetowym z którego korzysta, zapisywane przez urządzenie Użytkownika

 • b. w jakich celach używamy z Plików Cookies?

Serwis projekt-krosno.pl wykorzystuje Pliki Cookies w celu prowadzenia danej i kolejnych sesji w serwisie internetowym w zakresie niezbędnym dal jego funkcjonowania, zachowania bezpieczeństwa sesji, usprawnieniu korzystania z serwisu internetowego, utrzymaniu wybranych ustawień serwisu internetowego oraz gromadzeniu statystyk serwisu internetowego

 • c. jak zmienić ustawienia lub usunąć Pliki Cookies?

Ustawienia Plików Cookies można zmienić w ustawieniach/preferencjach systemowych przeglądarki internetowej. Możliwe jest ograniczenie ich przyjmowania lub całkowite zablokowanie. Usunięcie zapisanych Plików Cookies możliwe jest przez wybranie odpowiedniej funkcji przeglądarki internetowej. Blokada lub usunięcie Plików Cookies może negatywnie wpłynąć na funkcjonalność serwisu projekt-krosno.pl dostępną dla danego Użytkownika

 • d. zgoda na przyjmowanie i wysyłanie Plików Cookies

Korzystanie z serwisu internetowego projekt-krosno.pl bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza akceptację Plików Cookies. W przypadku braku zgody na korzystanie z Plików Cookies należy opuścić serwis projekt-krosno.pl lub zmienić ustawienia przeglądarki

14. Formularz kontaktowy.

Serwis internetowy projekt-krosno.pl umożliwia bezpośredni i zautomatyzowany kontakt za pośrednictwem formularza kontaktowego w zakładce „Napisz do nas”. Dla skorzystania z formularza konieczne jest podanie danych osobowych: imienia, nazwiska i adresu poczty elektronicznej. Skorzystanie z formularza kontaktowego oznacza zgodę na przetwarzanie wyżej wymienionych danych osobowych na zasadach określonych w niniejszej Polityce Prywatności, w szczególności zaś w celach określonych w pkt 6 Polityki Prywatności

W razie wątpliwości i wyjaśnień co do któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności prosimy o kontakt pod adresem e-mail: projekt_krosno@post.pl